Ing. JANÍKOVÁ Jana

- vedoucí ateliéru
- členka České komory architektů číslo autorizace 01357

- soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, oceňování dřevin a trvalých porostů

- absolventka VŠZ v Brně, FA, obor zahradnický, směr sadovnicko-krajinářský
- autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba
- autorizovaný projektant ÚSES
- školený porotce ČKA pro veřejné soutěže
- členka Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbuVedoucí inženýři projektů
Ing. Jana Brechtová
Ing. Marek Holán
Ing. Jana Janíková


Firma
Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o.

Založena v roce 1992.

Zaměření firmy je projekce sadovnicko - krajinářská.

Ve firmě pracují dva autorizovaní architekti pro obor zahradní a krajinářská tvorba,
jeden autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability, soudní znalec v oblasti oceňování dřevin, programátor, manažer projektů, absolventi zahradnických a lesnických oborů MZLU Brno, operátoři PC, geodet a další odborné profese dle potřeby.

Externí spolupráce:

ing. arch. Bařinka
ing. arch. Braunerová
ing. arch. Dandová
ing. arch. Danda
ing. arch. Hůla
ing. arch. Kosnar
ing. arch. Peterka
ing. arch. Skála
ing. Střelec
ing. arch. Stojan
ing. arch. Eichler
ak. sochař. Roman WenzelÚVODNÍ STRÁNKA


O FIRMĚ


NABÍDKA PRACÍ, PRÁCE Z POSLEDNÍHO OBDOBÍ